Psikolojik Testler

PSİKOLOJİK TESTLER
Psikolojik testlerin amacı kişiler arasını farkları incelemektir. Bir psikolojik testin sonuçlarına dayanarak kişinin diğerleri ile olan benzerlikleri ve kendine has özellikleri belirlemektedir.
Psikolojik testler bireyi karakteri, zekası ve özel yetenekleri gibi çeşitli yönlerden inceleyebilmektedir. Klinik psikolojide kullanılan testler ; başarı ve kapasiteyi ölçmek üzere yapılandırılmış olanlar ve bireyin davranış , huy ve karakter özelliklerini ölçmek üzere kullanılanlar olarak tanımlanabilir.
PROJEKTİF TESTLER
Rorschach Testi
Kişiliğin dinamik özellikleri aydınlatılmasında kullanılan en önemli testtir. Uygulama puanlama, yorumlama açısından standart ve objektif prosedürleri olan bütüncül ve sistemik bir yaklaşıma sahip; kişinin nesne ilişkileri, duygu dünyası , savunmaları düşünce ve algı sistemi temel ihtiyaçları, çatışmaları,eğilimleri kişilik özellikleri gibi bireyle ilgili ayrıntılı detaylı bilgi veren bir testtir. Rorschach testi tüm eğitim düzeyindeki bireylere uygulanabilmekte , kişilik analizinin yanı sıra tanı koyabilen bir testtir.
T.A.T (TEMATİK ALGI TESTİ)
Bireyin diğerleri ile olan ilişkilerini , çevrelerine karşı takındıkları davranışları incelemekte , daha ziyade kişiliğin sosyal cephesini anlamlandırmaya çalışmaktadır. Rorschach testinden sonra en çok kullanılan projektif testlerden biri olan T.A.T , rorschach testi ile uygulanması çok daha uygun olan bir testtir.Her ikisi de kişiliğin farklı yönlerini incelemeleri nedeni ile beraber uygulandıklarında elde edilen bilgi diğeri ile zenginleştirilmelidir.
NÖROPSİKOLOJİK TESTLER
Nöropsikoloji, nöroloji ve psikoloji disiplinlerinin ortak paydasında yer alan ve en genel anlamıyla beyin-davranış ilişkisini araştıran bir alandır. Beyin-davranış ilişkisini araştırmanın en bilinen yolu ise, nöropsikolojik değerlendirmedir. Nöropsikolojik değerlendirme çok çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Nöropsikolojik değerlendirmenin istenme amaçlarını alt alta sıralayacak olursak:
1. Ayırıcı tanı 
2. Lezyon lokalizasyonu 
3. Hastanın bakımı ve yaşamının planlanması  
4. Tedavinin etkili olup olmadığının belirlenmesi 
5. Yasal konulara dair bilgi (hastanın iş görebilir olup olmayışı, geçirilen bir kazanın herhangi bir etki bırakıp bırakmadığı gibi) sağlaması
 Nöropsikolojik değerlendirmelerde genellikle temel test bataryaları uygulanır
Temel bataryalar, tüm bilişsel işlevleri  kapsar.  Bu bataryaların geliştirilme amacı, hastaya doğru tanı koyulması ve hastanın işlevsel açıdan standardize bir biçimde değerlendirilmesidir
Wechler Bellek Testi: Kişisel Aktüel bilgiler, oryantasyon, mental kontrol, basit dikkat, hikaye belleği ve görsel belleği değerlendiren alt testler oluşmaktadır.
Semantik akıcılık ve harf akıcılığı testi: Bu test dikkati sürdürme becerisini ölçmektedir. 
Stroop Test:  Stroop testi beyin hasarına bağlı işlevsel bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılan nöropsikolojik bir frontal bölge testidir Bu test, enterferansa direnç gösterebilme becerisi ile alışılmış cevabı bastırıp istenilen cevabı verebilme becerisini ölçer. 
Wisconsin Kart Eşleme Testi:  Soyutlama, kavramsallaştırma, mental esneklik, problem çözme, kategori oluşturma ve kategori değiştirebilme becerisini ölçmektedir Bu  test aynı zamanda  kişinin karmaşık dikkat becerisini hakkında bilgi verir.
Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi: Sözel malzemeyi öğrenme, öğrenilen malzemeyi bellek deposundan çağırma ve tanıma becerisini değerlendiren test nöroloji ve psikiyatrik hastaları değerlendirmekte yaygın olarak kullanılmaktadır. Demansların ayırıcı tanısında kullanılan önemli bir sözel bellek testidir.
Benton Yüz Tanıma Testi: Karmaşık görsel algı işlevini ölçen bir testtir. 
Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi: Karmaşık görsel algı işlevini ölçen bir testtir
Boston Adlandırma Testi: Dil muayenesi bir nöropsikolojik değerlendirmenin olmazsa olmazıdır.  Testin amacı resimlenmiş nesneleri adlandırma yeteneğini ölçmektedir. 
WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi: Bu alt test soyutta düşünme becerisini ölçmektedir. Demansların ayırıcı tanısında mutlaka uygulanması gereken  testtir.
İz Sürme Testi: Bu test enterferansa duyarlılığı ve cevap eğilimini bastırabilme becerisini ölçmektedir
Rey İşitsel-Sözel Öğrenme Testi: Temel olarak bu test, sözel öğrenme ve kısa süreli belleğin tanı ve değerlendirmesinde kullanılmaktadır
Raven Progresif Matrislerin Standart Matrisler Testi (Raven Standart Progressive Matrices Test: RSPM): Bu test, anoloji kurma, soyutlama ve muhakeme gibi yüksek düzeyli zihinsel işlevlerle ilgili faktörleri kapsamaktadır
 
 
MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ(MMPI)
Minnesota çok yönlü kişilik envanteri (MMPI) yaygın olarak kullanılan kişilik testidir.Uygulanan bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak değerlendirmeye amaçlayan  bir testtir. Test hem değerler, tutumlar  hem de psikopatolojik belirtiler hakkında  zengin  bilgi  sağlar 
WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA TESTİ (WISC-R)
6-16 yaş grubundaki bireylere uygulanan kişilerin  zeka düzeyini  ve  geliştirmesi gereken ya da üstün olan becerilerini ortaya çıkaran bir  zeka testidir.
Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm de bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Bazı alt testleri süreye dayalıdır.  
A) SÖZEL
1- Genel Bilgi; Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.
2- Benzerlikler; Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.
3- Aritmetik; Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.
4- Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir.
5- Yargılama; Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.
6- Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir.
 
B) PERFORMANS
1-Resim Tamamlama; Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir.
2-Resim Düzenleme; Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.
3-Küplerle Desen; Görsel – hareketsel – mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.
4-Parça Birleştirme; Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça –bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.
5-Şifre; Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.
6-Labirentler; El-göz koordinasyonu, figür- zemin algısıyla ilgili bir alt testtir.
 *Sayılar ve labirentler alt testleri yardımcı ek testlerdir
 

Tümü

X